Aktiastiftelsen i Borgå sr
Ändamål

Stiftelsen har som ändamål att främja sparandet och stöda hembygden.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet genom att dela ut understöd och donationer till mottagare verksamma och vars hemkommun är Borgå, Askola, Borgnäs, Lovisa eller Lappträsk. Stiftelsen beviljar likaså understöd för verksamhet som gynnar kultur, idrott, barn, ungdom och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom sitt verksamhetsområde.

Understöden ges som bidrag för projekt åt organisationer och sammanslutningar.
Projekten bör förverkligas inom ett år från beviljandet av understöden.

Enskilda personer kan inte erhålla understöd.
Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet eller för studier för enskilda studerande.

Bidrag utbetalas endast till mottagarens konto i Aktia Bank Abp.

Endast ett (1) understöd per kalenderår kan beviljas samma sökande.

Bidragsmottagarna förbinder sig att elektroniskt redovisa för användningen av bidraget före en ny ansökan kan behandlas.

Ansökningsförfarande

Vårens ansökningar skall lämnas in 1.3.-31.3 och höstens ansökningar 1.9.-30.9.

Stiftelsen annonserar i lokaltidningarna Borgåbladet, Uusimaa, Itäväyla, Nya Östis och Loviisan Sanomat om när bidrag kan sökas.

Ansökan om bidrag görs på den elektroniska blanketten (se separata anvisningar nedan) och för att ansökan skall behandlas bör  ansökningsblanketten skickas undertecknad i pappersform till stiftelsens ombud (adressen angiven till höger).

Sökanden som beviljats bidrag underrättas om hur medlen utbetalas.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att offentliggöra information om beviljade understöd såsom belopp och mottagare.

 

Ansökning och redovisning

Anvisningar

Bakgrund

Aktiastiftelsen i Borgå sr (tidigare Sparbanksstiftelsen i Borgå) grundades 1993 i samband med ombildandet av Sparbanken Aktia till sparbanksaktiebolag.

Samtidigt grundades 20 sparbanksstiftelser på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet. Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia Sparbank  Abp och bildar den största aktieägargruppen i Aktia Abp.

Stiftelsernas beslutande organ är delegationen och styrelsen. 

 

Registerbeskrivning

Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Ullrike Hjelt-Hansson
Hammarsvägen 2
06650 HAMMARS
Tfn: 050 68 811
E-post: ullrike.hh@gmail.com

Delegationsordförande
Pehr Sveholm
Tukkilavägen 122
06530 Kerko

Tfn: 0400 717927
E-post: pehr.sveholm@pp.inet.fi

Ombudsman
Juridisk byrå Marianne Wikholm Ab
Fredsgatan 26
06100 Borgå
Tfn: 040 571 3550
E-post: kerstin.magnusson@mwikholm.fi